Oppdatert med 2016-tall 6. februar

Skoleledelse - masterstudium


 • Læringsmiljø > Sosialt, faglig, tjenester, fasiliteter og utstyr. Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  4,2
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
  3,8
  1 5
 • Medvirkning > Mulighet for påvirkning Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  3,7
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
  3,3
  1 5
 • Inspirasjon > Stimulerende, utfordrende, motiverende Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  4,6
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
  4,1
  1 5
 • Yrkesrelevans > Jobbmuligheter, yrkesrelevans. Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  4,7
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
  4,1
  1 5
 • Undervisning > Undervisning, veiledning, oppfølging. Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  4,3
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
  3,6
  1 5
 • Eksamen > Eksamens- og innleveringsoppgaver Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  4,6
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
  4,0
  1 5
 • Læringsutbytte > Egen vurdering av læringsutbytte Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  4,2
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
  3,8
  1 5
 • Helhetsvurdering Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet Skala: 1 - 5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)
 • Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  4,6
  1 5
 • Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
  4,1
  1 5

> Detaljert informasjon (standardavvik, svarfordeling m.m.)

Fakta om studieprogrammene

Informasjonen er hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Andel av heltid

Viser om studieprogrammet er på heltid eller deltid.

50%
Studiepoeng

Viser antall studiepoeng som kreves for å fullføre graden.

120
Organisering

Beskriver i hvilken form undervisningen hovedsakelig gis.

Campus
Prosent praksis

Viser andelen av praksis i hele studieprogrammet.

0%
Undervisningsspråk

Viser hvilket språk som hovedsakelig brukes i undervisningen på hele studieprogrammet.

NOR
Videreutdanning

Indikerer om studieprogrammet gis som videreutdanning eller ikke.

Nei
Antall studenter totalt

Viser hvor mange studenter som går på hele studieprogrammet. (for populasjon i undersøkelsen: se info øverst).

328
Andel kvinner

Gjelder alle studentene på studieprogrammet.

62,2%
Andel menn

Gjelder alle studentene på studieprogrammet.

37,8%

> Se NOKUT-portalen i DBH for flere registerdata

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,8 4,5
Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 4,6 4,1

Forventninger til studentene

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = i liten grad og 5 = i stor grad)
Spørsmålene er nye i 2016

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
Ansatte stiller klare forventninger til meg som student - 3,9
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter - 3,8
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter - 3,7
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student - 3,7

Motivasjon

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig).

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
Jeg er motivert for studieinnsats 4,2 4,1
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 4,5 3,7
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 4,0 3,5
Jeg opplever at min studieinnsats er høy 4,0 3,9

Tidsbruk

Det ble gjort endringer i disse spørsmålene i 2014, derfor viser vi ikke data for 2013. NB! Tallene inkluderer hel- og deltidsstudenter. Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt i semesteret) brukes på...:

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen 4,5 10,7
Ikke-organisert studieinnsats (inkludert frivillig samarbeid med andre studenter) 5,4 18,6

Studentenes studieinnsats vil påvirkes av om programmet går på del- eller heltid

Andel av heltid 50%

Praksis

Vi har ikke (nok) data på praksis på studieprogrammet(ene) du har valgt.

Internasjonalisering

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = i liten grad og 5 = i stor grad)
Spørsmålene er nye i 2016

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
Engelsk (eller andre ikkeskandinaviske språk) brukes ofte som undervisningsspråk - 3,1
Studieprogrammet har ofte hatt utenlandske (gjeste)forelesere - 2,3
Pensum er hovedsakelig på engelsk (eller andre ikkeskandinaviske språk) - 3,6
Internasjonale studenter beriker det faglige miljøet på studieprogrammet - 2,5
Jeg deltar ofte på faglige aktiviteter med internasjonale studenter - 1,9
Jeg er godt informert om mulighetene til utveksling i utlandet - 3,1

Bruk av digitale verktøy/medier

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = i liten grad og 5 = i stor grad)
Spørsmålene er nye i 2016

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
De er viktige hjelpemidler i min studiehverdag - 4,3
De gjør det lettere for meg å samarbeide med andre studenter - 4,3
De gir meg frihet til å studere når jeg vil og hvor jeg vil - 4,3
De åpner for nye måter å lære pensum på - 4,0
De motiverer meg og øker arbeidsinnsatsen min - 3,6
De bidrar til at jeg jobber mer strukturert med fagene - 3,6
De bidrar til at jeg jobber mer kreativt med fagene - 3,3
De øker kvaliteten på utdanningen min - 3,9

Øvrige spørsmål

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Skala: 1-5 (1 = i liten grad og 5 = i stor grad)

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
Består av emner som henger godt sammen 4,6 4,0
Det er krevende å nå karaktermålene mine 4,1 3,9

Indekser i detalj

Hvis du ønsker å vite hvilke spørsmål indeksene består av kan du trykke på disse under.

Skoleledelse - masterstudium Master, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gjennomsnitt Av alle Økonomisk-administrative fag
Læringsutbytte 4,2 3,8
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder..."
NB! Pga en feil i databehandlingen i 2015, kan ikke data på 4 spørsmål vises for studier hvor svardata fra 2016 er slått sammen med svardata fra 2015. I tidserievisning vises ikke tall på disse fire spørsmålene for 2015. Indeksverdien, basert på alle de 10 spørsmålene, kan likevel beregnes.
1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Teoretisk kunnskap 4,3 4,0
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,8 3,7
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 4,0 3,4
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 4,2 3,3
Evne til refleksjon og kritisk tenkning 4,5 4,0
Samarbeidsevne 4,3 4,0
Muntlig kommunikasjonsevne - 3,6
Skriftlig kommunikasjonsevne - 4,1
Evne til å tenke nytt - 3,7
Evne til å jobbe selvstendig - 4,2
Inspirasjon 4,6 4,1
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "I hvilken grad mener du at studieprogrammet..."
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Er stimulerende 4,7 4,1
Er faglig utfordrende 4,7 4,3
Studieprogrammet bidrar til min motivasjon for studieinnsats 4,5 3,9
Undervisning 4,3 3,6
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du, alt i alt, med..."
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
I 2016 ble det lagt til ett nytt spørsmål i denne indeksen. Indeksverdier for tidligere år er følgelig beregnet uten dette spørsmålet. Det ble også gjort språklige justeringer i to av spørsmålene i 2015.
Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende 4,6 3,7
Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig 4,5 3,7
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum) 4,5 3,9
Faglig ansattes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er konstruktive) 4,1 3,4
Den faglige oppfølgingen 4,1 3,5
Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid - 3,2
Eksamen 4,6 4,0
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "I hvilken grad mener du at eksamens- og innleveringsoppgavene hittil i ditt studieprogram..."
(1 = i liten grad 5 = i stor grad)
Handlet om sentrale deler av lærestoffet 4,7 4,2
Krevde forståelse og resonnement 4,8 4,3
Oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning 4,8 4,1
Krevde at du tenkte kreativt/nytt 4,4 3,7
Oppfordret til å bruke kunnskap fra flere emner for å løse oppgaver 4,5 3,7
Yrkesrelevans 4,7 4,1
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "I hvilken grad tror du at studiet du går på…" (1 = i liten grad 5 = i stor grad)
I 2016 ble to nye spørsmål lagt til og to andre spørsmål tatt ut. Indeksverdien 2016 er derfor ikke direkte sammenliknbar med indeksverdiene for tidligere år.
Er relevant for aktuelle yrkesområder 4,8 4,3
Gir gode jobbmuligheter 4,7 4,2
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet - 4,3
Har godt samarbeid med arbeidslivet - 3,6
Medvirkning 3,7 3,3
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du med…"
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet 3,5 3,1
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp 4,0 3,2
Det lokale studentdemokratiet (f.eks. tillitsvalgte og studentorganisasjon) 3,6 3,5
Læringsmiljø 4,2 3,8
Indeksen er sammensatt av spørsmålene: "Hvor tilfreds er du med..."
(1 = ikke tilfreds 5 = svært tilfreds)
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,5 3,9
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,5 3,9
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 4,0 3,6
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 4,0 3,6
Bibliotek og bibliotekstjenester 3,6 4,1
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang) 3,9 3,8
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte 4,4 3,7
Studieadministrasjon og informasjon 4,0 3,7