Studiebarometeret for fagskolestudenter (fagskoleundersøkelsen) er nå oppdatert med resultater for 2021

Underviserundersøkelsen

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om undervisernes syn på utdanningskvalitet. Underviserundersøkelsen skal være et supplement til studentundersøkelsen Studiebarometeret.

Underviserundersøkelsen ble i 2017 kombinert med NIFUs Tidsbruksundersøkelse blant vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesektoren. De to undersøkelsene henvender seg til den samme populasjonen og gjennomføres derfor som et samarbeid mellom NOKUT og NIFU for å redusere antall undersøkelser i sektoren og begrense rapporteringsbyrden.

Formål

Målet med NOKUTs Underviserundersøkelse er å gi et representativt bilde av de vitenskapelig ansattes vurderinger av kvalitet ved studieprogrammer i norsk høyere utdanning. Undervisernes oppfatninger og tilbakemeldinger er til hjelp for myndigheter, institusjoner og fagmiljø i arbeidet med videreutvikling av kvaliteten i norsk høyere utdanning.

Utvalg og spørreskjemaet

Utvalget inkluderer alle vitenskapelig ansatte, også ansatte i rekrutteringsstillinger som stipendiat og postdoktor.

Undersøkelsens tema er primært ulike sider av opplevd studiekvalitet, men vi spør også om motivasjon og engasjement. Underviserundersøkelsen fokuserer på emne- og studieprogramnivået, ikke på institusjonsnivået. Alle vitenskapelig ansatte får de samme spørsmålene.

I 2016 ble undersøkelsen gjennomført som pilotprosjekt, der et mindre utvalg institusjoner og studieprogrammer deltok. I 2017 ble Underviserundersøkelsen gjennomført som nasjonal undersøkelse for første gang. Spørreskjemaet ble revidert basert på erfaringer fra pilotundersøkelsen i 2016; mer spesifikt gjennom egne validitetsanalyser, tilbakemeldinger fra institusjonene, samt innspill fra Underviserundersøkelsens referansegruppe.

Spørreskjemaet for 2017 finnes her:

Spørreskjema 2017 underviserundersøkelsen - bokmål

Spørreskjema 2017 underviserundersøkelsen - nynorsk

Spørreskjema 2017 underviserundersøkelsen - engelsk

Referansegruppe

Universitets- og høgskolerådet har nedsatt en referansegruppe for underviserundersøkelsen, som består av tre representanter for lærestedene. Disse er:

  • Førsteamanuensis Andreas Carlson, Universitetet i Oslo
  • Dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder
  • Høgskolelektor Henrik Sætra, Høgskolen i Østfold

I forbindelse med NIFUs Tidsbruksundersøkelse ble referansegruppe utvidet med ekspertise på bruk av FoU-statistikken:

  • Spesialrådgiver Berit Hyllseth, Norges Forskningsråd

Studiebarometeret.no

Resultatene fra Underviserundersøkelsen publiseres under en egen fane i nettportalen Studiebarometeret.no. All informasjon behandles konfidensielt, og det offentliggjøres ikke data som gjør det mulig å identifisere den som svarer. Av denne grunn presenteres alle data på utdanningstypenivå, altså ikke på emne- eller programnivå.

Kontaktpersoner ved institusjonene

Dersom institusjonen oppretter ny kontaktperson, ber vi om at navn, e-postadresse og telefonnummer sendes til underviser@nokut.no snarest. Institusjoner kan ha flere kontaktpersoner.

Kontaktpersoner i NOKUT

Stein Erik Lid: Stein.Erik.Lid@nokut.no

Lars Fredrik Pedersen: Lars.Fredrik.Pedersen@nokut.no