Studiebarometeret er nå oppdatert med resultater for 2021

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4,0 1,12 130 5 5 15 30 42 3
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 4,3 0,99 130 2 2 12 18 54 11

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Bibliotek og bibliotekstjenester 3,8 1,01 139 3 5 24 35 27 6
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) 3,3 1,06 139 6 14 35 31 13 1
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 3,6 1,10 139 6 10 27 37 19 1
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 3,5 1,00 139 4 8 35 33 17 4

Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,1 1,08 130 6 23 31 28 10 2
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 3,8 1,11 130 5 6 24 31 34 1
Jeg er motivert for studieinnsats 3,8 1,23 130 7 8 25 22 37 1
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 3,7 1,16 130 4 16 18 34 27 2

Tidsbruk

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
0 1-10 11-20 21-30 31-40 Over 40
Betalt arbeid 4,1 6,07 120 56 34 8 2 - -
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 24,8 10,20 123 - 8 37 33 17 5
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 12,4 6,62 123 2 47 45 6 1 -

Praksis

Vi har ikke resultater for praksis på dette studieprogrammetVurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Har bidratt til din faglige utvikling 4,1 1,02 133 4 4 14 37 41 1
Har krevd forståelse og resonnement 4,3 0,77 133 1 1 11 38 48 1
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 3,7 0,99 133 2 11 26 40 20 1
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4,1 0,78 133 - 3 16 47 33 2

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 2,8 1,20 129 15 20 25 19 7 14
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 2,9 1,09 129 11 24 33 21 6 5
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,4 1,04 129 4 15 35 29 14 4
Muntlig kommunikasjonsevne 3,2 1,10 130 8 15 41 21 14 2
Evne til refleksjon og kritisk tenking 3,8 0,96 130 4 5 24 46 20 2
Samarbeidsevne 3,9 0,87 130 1 6 22 48 22 2
Evne til å arbeide selvstendig 4,2 0,88 130 - 5 15 35 42 2
Skriftlig kommunikasjonsevne 3,9 0,88 130 2 5 20 48 25 2
Evne til å tenke nytt 3,3 1,12 130 7 13 34 28 16 2
Teoretisk kunnskap 3,8 0,90 129 2 4 30 40 23 1

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 2,9 1,23 131 14 22 28 20 12 4

Digitale verktøy

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningen 3,5 1,14 130 7 12 25 37 19 1
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen 3,6 1,04 130 2 12 29 33 23 1
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt 3,9 1,13 130 4 8 25 26 37 1
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet 3,7 0,95 130 1 7 35 32 25 1

Korona: sosialt og fysisk læringsmiljø

Hvor enig er du i følgende påstander om sosialt og fysisk læringsmiljø under koronapandemien?

Skala: 1-5 (1 = helt uenig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg har hatt et egnet sted til å jobbe med studiene (hjemme, på universitetet/høyskolen, eller annet sted) 4,3 1,07 127 3 6 9 19 61 2
Jeg har blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø 3,6 1,39 127 12 13 16 24 33 3
Jeg har hatt god tilgang til lesesalsplass (e.l.) på universitetet/høyskolen 3,0 1,34 127 16 20 24 20 17 4

Korona: nettundervisning under koronapandemien

Hvor enig er du i de følgende påstandene om nettundervisningen?

Skala: 1-5 (1 = helt uenig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Underviserne er flinke til å engasjere studentene i diskusjoner på nett 2,6 1,14 125 18 29 33 13 7 1
De tekniske løsningene for nettundervisningen fungerer godt 3,3 1,19 125 9 15 30 28 18 1
Underviserne har gode opplegg for nettundervisning 3,5 1,19 125 6 18 22 32 22 1
Jeg tror at kvaliteten på utdanningen er like god som den ville vært dersom vi hadde hatt mer fysisk undervisning 3,0 1,39 125 18 21 22 18 18 2

Læringsutbyttebeskrivelser

Hvor enig er du i de følgende påstandene om læringsutbyttebeskrivelser?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Det var viktig for valg av studium at læringsutbyttebeskrivelsene er relevante i arbeidslivet 3,9 1,20 66 8 5 15 33 36 3
Jeg bruker læringsutbyttebeskrivelsene når jeg velger fordypning/emner e.l. 3,8 1,25 102 10 3 21 29 32 5
Læringsutbyttebeskrivelsene er enkle å forstå 3,7 0,94 102 2 3 37 29 25 4
Jeg bruker læringsutbyttebeskrivelsene for emnet når jeg forbereder meg til eksamen 3,1 1,36 101 17 20 22 23 18 1
Læringsutbyttebeskrivelsene for de enkelte emnene er klart koblet til læringsutbyttet for hele studiet 3,8 0,88 101 1 4 31 37 21 7
Læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer med det jeg har lært i emnene jeg har avsluttet 3,9 0,78 102 - 2 23 40 22 14
Læringsutbyttebeskrivelsene var avgjørende for valg av lærested 3,0 1,48 66 23 12 21 18 21 5

Indekser i detalj

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander:
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 2,6 1,09 160 18 25 39 13 6 -
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende 3,2 0,96 160 3 20 37 32 8 -
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte 3,6 0,92 160 2 11 29 44 14 1
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 4,1 0,84 160 1 3 14 48 31 3
Tilbakemeldinger
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien.
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende:
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 2,7 1,16 145 15 29 27 19 7 3
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 2,2 1,16 145 28 28 20 6 6 12
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,2 1,26 144 13 14 31 22 17 4
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,5 1,07 145 3 12 30 24 19 12
Forventninger

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 3,0 1,26 130 16 18 25 28 12 1
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 3,6 1,13 130 5 12 20 37 22 5
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 3,8 1,01 130 3 7 25 39 24 2
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 3,7 1,03 129 4 9 24 42 19 2
Læringsmiljø

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 3,8 1,03 141 4 9 18 44 23 1
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 3,7 1,21 141 6 9 26 24 34 1
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 2,8 1,21 141 16 20 27 20 8 10
Organisering

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 3,7 1,05 137 5 6 23 42 23 1
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 3,8 0,99 137 2 8 21 41 25 3
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 3,8 0,89 137 2 3 31 42 21 1
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 3,8 0,98 137 3 4 29 37 26 1
Tilknytning til yrkeslivet
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018.
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende:
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) 4,1 0,83 127 1 2 17 43 35 2
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg 4,0 1,01 127 2 6 17 37 37 1
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet 3,4 1,19 127 8 11 35 23 23 1
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 2,8 1,30 127 17 28 25 14 15 2
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 3,0 1,32 127 15 14 20 20 11 20
Inspirasjon

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats 3,5 1,21 131 8 11 25 31 23 1
Studieprogrammet er stimulerande 3,6 1,05 132 5 8 23 43 19 2
Studieprogrammet er faglig utfordrende 4,4 0,73 131 - 2 10 36 52 1