Studiebarometeret er nå oppdatert med resultater for fagskoler for 2022

Profesjonsstudium teologi

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4,8 0,56 17 - - 6 12 82 -
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 4,9 0,49 17 - - 6 - 94 -

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Bibliotek og bibliotekstjenester 4,6 0,76 19 - 5 - 21 74 -
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) 4,4 0,93 19 - 5 11 21 53 11
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 4,1 1,18 19 5 11 - 42 42 -
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 4,1 1,10 19 5 5 5 42 42 -

Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,3 0,95 19 5 11 37 42 5 -
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 3,6 0,90 19 - 16 21 53 11 -
Jeg er motivert for studieinnsats 4,3 0,93 19 - 5 16 26 53 -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 4,1 1,00 19 5 - 11 47 32 5

Tidsbruk

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
0 1-10 11-20 21-30 31-40 Over 40
Betalt arbeid 7,6 6,18 13 8 62 23 8 - -
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 14,7 8,62 15 - 40 33 27 - -
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 16,1 8,12 15 - 40 33 27 - -

Praksis

Vi har ikke resultater for praksis på dette studieprogrammetVurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Har bidratt til din faglige utvikling 4,4 0,69 19 - - 11 37 53 -
Har krevd forståelse og resonnement 4,5 0,51 19 - - - 47 53 -
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 4,3 0,82 19 - - 21 26 53 -
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4,3 0,83 19 - - 21 26 47 5

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,6 1,10 19 5 5 37 26 21 5
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 4,2 0,81 19 - 5 5 47 37 5
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,8 0,79 19 - - 42 37 21 -
Muntlig kommunikasjonsevne 4,2 0,86 19 - 5 11 42 37 5
Evne til refleksjon og kritisk tenking 4,4 0,76 19 - - 16 32 53 -
Samarbeidsevne 4,3 0,81 19 - - 21 32 47 -
Evne til å arbeide selvstendig 4,5 0,61 19 - - 5 37 58 -
Skriftlig kommunikasjonsevne 4,3 0,67 19 - - 11 47 42 -
Evne til å tenke nytt 3,7 0,83 19 - 5 32 42 16 5
Teoretisk kunnskap 4,0 0,75 19 - - 26 47 26 -

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 3,7 0,87 19 - 5 32 32 16 16

Digitale verktøy

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningen 3,8 0,94 18 - 11 22 44 22 -
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen 3,7 0,97 18 6 - 33 44 17 -
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt 4,0 1,12 18 - 17 6 33 39 6
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet 3,4 1,32 18 6 22 28 11 28 6

Korona: sosialt og fysisk læringsmiljø

Hvor enig er du i følgende påstander om sosialt og fysisk læringsmiljø under koronapandemien?

Skala: 1-5 (1 = helt uenig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg har hatt et egnet sted til å jobbe med studiene (hjemme, på universitetet/høyskolen, eller annet sted) 4,3 1,40 16 13 - - 13 69 6
Jeg har blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø 4,2 1,42 16 13 - 6 13 63 6
Jeg har hatt god tilgang til lesesalsplass (e.l.) på universitetet/høyskolen 4,1 1,49 16 13 - 13 6 56 13

Korona: nettundervisning under koronapandemien

Hvor enig er du i de følgende påstandene om nettundervisningen?

Skala: 1-5 (1 = helt uenig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Underviserne er flinke til å engasjere studentene i diskusjoner på nett 3,5 1,39 14 7 14 29 7 36 7
De tekniske løsningene for nettundervisningen fungerer godt 3,9 1,32 14 7 7 14 21 43 7
Underviserne har gode opplegg for nettundervisning 3,8 1,01 14 - 14 14 43 21 7
Jeg tror at kvaliteten på utdanningen er like god som den ville vært dersom vi hadde hatt mer fysisk undervisning 2,5 1,39 14 21 43 7 7 14 7

Læringsutbyttebeskrivelser

Hvor enig er du i de følgende påstandene om læringsutbyttebeskrivelser?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Det var viktig for valg av studium at læringsutbyttebeskrivelsene er relevante i arbeidslivet 3,7 2,31 6 - - - - - -
Jeg bruker læringsutbyttebeskrivelsene når jeg velger fordypning/emner e.l. 3,1 1,36 14 7 14 21 7 14 36
Læringsutbyttebeskrivelsene er enkle å forstå 4,1 0,73 14 - - 21 50 29 -
Jeg bruker læringsutbyttebeskrivelsene for emnet når jeg forbereder meg til eksamen 3,7 1,33 14 7 7 36 7 43 -
Læringsutbyttebeskrivelsene for de enkelte emnene er klart koblet til læringsutbyttet for hele studiet 4,1 0,79 14 - - 21 36 29 14
Læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer med det jeg har lært i emnene jeg har avsluttet 4,0 0,91 14 - 7 14 43 29 7
Læringsutbyttebeskrivelsene var avgjørende for valg av lærested 2,8 1,50 6 - - - - - -

Indekser i detalj

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander:
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 4,2 0,96 19 - 5 21 26 47 -
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende 4,5 0,61 19 - - 5 37 58 -
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte 4,2 0,79 19 - - 21 37 42 -
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 4,4 0,60 19 - - 5 53 42 -
Tilbakemeldinger
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien.
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende:
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 3,9 1,06 19 - 11 21 26 37 5
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 4,1 0,97 19 - 5 26 26 42 -
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 4,0 0,75 19 - 5 11 63 21 -
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,9 1,05 19 5 - 21 37 26 11
Forventninger

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 3,9 1,18 19 - 21 5 32 37 5
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 4,0 0,97 19 - 5 26 26 37 5
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 3,8 0,71 19 - - 37 47 16 -
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 4,1 0,74 19 - - 21 47 32 -
Læringsmiljø

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,5 0,61 19 - - 5 42 53 -
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,6 0,68 19 - - 11 16 74 -
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 4,7 0,48 19 - - - 32 68 -
Organisering

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 4,2 1,17 19 5 5 11 26 53 -
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 3,9 0,87 19 - 5 21 42 26 5
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 4,2 0,96 19 - 11 5 42 42 -
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 4,1 0,99 19 - 11 11 37 42 -
Tilknytning til yrkeslivet
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018.
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende:
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) 3,7 1,49 16 13 6 19 13 44 6
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg 4,6 0,62 16 - - 6 25 69 -
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet 4,4 0,51 16 - - - 56 44 -
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 3,5 1,13 15 7 7 33 33 20 -
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 3,3 1,32 16 6 19 19 19 19 19
Inspirasjon

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats 4,2 0,96 19 - 5 21 26 47 -
Studieprogrammet er stimulerande 4,3 0,58 19 - - 5 58 37 -
Studieprogrammet er faglig utfordrende 4,5 0,61 19 - - 5 42 53 -