Studiebarometeret for fagskolestudenter er nå oppdatert med resultater for 2023

Profesjonsstudium teologi

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4,3 0,97 12 - 8 8 33 50 -

Tidsbruk

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
0 1-10 11-20 21-30 31-40 Over 40
Betalt arbeid 14,7 15,95 11 18 36 27 - 9 9
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 12,1 7,70 9 - - - - - -
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 15,4 8,50 10 - 40 40 10 10 -

Praksis

Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden 4,7 0,52 6 - - - - - -
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden 4,8 0,41 6 - - - - - -
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden 4,5 0,84 6 - - - - - -
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden 4,8 0,41 6 - - - - - -
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet 4,0 1,67 6 - - - - - -
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer 4,8 0,41 6 - - - - - -
Veiledningen underveis i praksisperioden 4,7 0,82 6 - - - - - -

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,8 1,17 12 - 17 17 25 33 8
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 4,0 1,00 12 - 8 17 33 33 8
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,9 0,90 12 - 8 17 50 25 -
Muntlig kommunikasjonsevne 4,1 0,79 12 - - 25 42 33 -
Evne til refleksjon og kritisk tenking 4,5 0,82 12 - - 17 17 58 8
Samarbeidsevne 3,5 1,09 12 8 8 17 58 8 -
Evne til å arbeide selvstendig 4,6 0,51 12 - - - 42 58 -
Skriftlig kommunikasjonsevne 4,1 0,90 12 - 8 8 50 33 -
Evne til å tenke nytt 4,0 1,10 12 - 17 - 42 33 8
Teoretisk kunnskap 3,9 0,90 12 - 8 17 50 25 -

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 4,0 1,34 12 - 25 - 17 50 8

Digitale verktøy – bidrag til god læring

I hvilken grad bidrar undervisning med bruk av følgende typer digitale verktøy til god læring for deg?

Skala: 0-3 (0 = Ikke i det hele tatt, 1 = I liten grad, 2 = I noen grad, 3 = I stor grad) NB! Verktøy som har lav snittverdi på bruk har en høy andel studenter som har svart at de aldri bruker verktøyet. Dette innebærer at en lav andel av studentene har svart på spørsmålet om det samme verktøyet bidrar til god læring. Disse tallene må derfor tolkes med forsiktighet i disse tilfellene.

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning i digitalt format (f. eks. podcast, streaming, videopptak) 1,9 0,70 11 27 55 18 - - -
Digitale læringsplattformer (f. eks. Canvas, Blackboard, ItsLearning, MedEasy) 2,4 0,90 12 - 33 58 - - -
Fagrelevant bruk av programvare (f. eks. Excel, Stata, R, Python, Sibelius, Adobe) 1,6 1,13 7 - - - - - -
Samhandlingsverktøy mellom studenter (f. eks. Google Drive/Docs, GitHub, Discord) 1,4 0,53 9 - - - - - -
Verktøy som simulerer praksissituasjon eller lignende (f. eks. VR-teknologi, medisinske treningsdukker, språkteknologi) 3,0 - 1 - - - - - -
Studentaktiviserende verktøy mellom student og underviser (f. eks. Quizlet, Kahoot, Mentimeter) 1,1 0,93 9 - - - - - -

Indekser i detalj

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander:
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 3,8 0,94 12 - 8 25 42 25 -
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende 4,4 0,67 12 - - 8 42 50 -
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte 4,4 0,79 12 - - 17 25 58 -
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 4,6 0,67 12 - - 8 25 67 -
Tilbakemeldinger
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien.
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende:
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 3,9 1,00 12 - 8 25 33 33 -
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 4,1 1,10 12 - 8 17 17 42 17
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 4,0 0,95 12 - - 42 17 42 -
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,8 1,20 12 - 17 8 25 25 25
Vurderingsformer

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
Har bidratt til din faglige utvikling 4,6 0,67 12 - - 8 25 67 -
Har krevd forståelse og resonnement 4,3 0,90 12 - - 25 17 50 8
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 4,5 0,80 12 - - 17 17 67 -
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4,4 0,67 12 - - 8 42 50 -
Læringsmiljø

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,0 0,94 12 - 8 8 42 25 17
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,2 1,17 12 - 17 - 25 50 8
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 4,4 0,92 12 - 8 - 33 50 8
Organisering

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 4,4 0,90 12 - 8 - 33 58 -
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 4,1 0,90 12 - - 33 25 42 -
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 4,2 1,03 12 - 8 17 25 50 -
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 4,3 0,89 12 - - 25 17 58 -
Tilknytning til yrkeslivet
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018.
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende:
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) 3,6 1,36 12 8 8 25 17 33 8
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg 4,4 1,29 12 8 - 8 8 67 8
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet 4,1 1,24 12 8 - 17 25 50 -
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 2,8 1,48 12 17 17 25 - 17 25
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 2,8 1,39 12 17 17 17 17 8 25
Eget engasjement

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,1 0,90 12 - 25 50 17 8 -
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 3,4 1,24 12 8 17 17 42 17 -
Jeg er motivert for studieinnsats 4,0 0,74 12 - - 25 50 25 -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 3,2 1,39 12 8 17 17 17 17 25