Studiebarometeret for fagskolestudenter (fagskoleundersøkelsen) er nå oppdatert med resultater for 2021

Profesjonsstudium teologi

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4,9 0,33 9 - - - - - -
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 5,0 0,00 9 - - - - - -

Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,9 0,60 9 - - - - - -
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 4,0 0,87 9 - - - - - -
Jeg er motivert for studieinnsats 4,2 1,09 9 - - - - - -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 3,7 1,12 9 - - - - - -

Tidsbruk

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
0 1-10 11-20 21-30 31-40 Over 40
Betalt arbeid 6,1 7,22 7 - - - - - -
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 16,8 10,11 8 - - - - - -
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 16,9 5,41 8 - - - - - -

Praksis

Vi har ikke resultater for praksis på dette studieprogrammetVurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Har bidratt til din faglige utvikling 4,7 0,50 9 - - - - - -
Har krevd forståelse og resonnement 4,6 0,53 9 - - - - - -
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 4,3 0,71 9 - - - - - -
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4,9 0,33 9 - - - - - -

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,5 0,93 9 - - - - - -
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 4,1 0,83 9 - - - - - -
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,8 0,97 9 - - - - - -
Muntlig kommunikasjonsevne 3,9 0,60 9 - - - - - -
Evne til refleksjon og kritisk tenking 4,6 0,73 9 - - - - - -
Samarbeidsevne 3,7 0,76 9 - - - - - -
Evne til å arbeide selvstendig 4,7 0,50 9 - - - - - -
Skriftlig kommunikasjonsevne 4,0 1,00 9 - - - - - -
Evne til å tenke nytt 4,0 0,71 9 - - - - - -
Teoretisk kunnskap 4,1 0,93 9 - - - - - -

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 4,1 0,83 9 - - - - - -

Digitale verktøy

I hvilken grad opplever du følgende?

Digitale verktøy - skalainformasjon

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningen 4,1 0,78 9 - - - - - -
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen 4,1 0,78 9 - - - - - -
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt 4,0 1,12 9 - - - - - -
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet 3,0 1,15 9 - - - - - -

Indekser i detalj

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander:
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 4,3 0,65 12 - - 8 50 42 -
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende 4,8 0,39 12 - - - 17 83 -
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte 4,4 0,50 11 - - - 64 36 -
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 4,3 0,75 12 - - 17 42 42 -
Tilbakemeldinger
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien.
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende:
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 3,7 0,71 9 - - - - - -
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 4,1 1,07 9 - - - - - -
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 4,2 0,83 9 - - - - - -
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,1 1,25 9 - - - - - -
Forventninger

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 4,0 0,71 9 - - - - - -
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 4,4 0,53 9 - - - - - -
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 3,9 0,33 9 - - - - - -
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 4,4 0,53 9 - - - - - -
Læringsmiljø

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,0 1,00 9 - - - - - -
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,4 1,06 9 - - - - - -
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 4,3 0,71 9 - - - - - -
Organisering

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 4,8 0,67 9 - - - - - -
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 4,3 0,50 9 - - - - - -
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 4,7 0,50 9 - - - - - -
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 4,6 0,53 9 - - - - - -
Tilknytning til yrkeslivet
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018.
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende:
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) 3,4 0,53 9 - - - - - -
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg 4,7 0,71 9 - - - - - -
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet 4,6 0,73 9 - - - - - -
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 3,8 1,10 9 - - - - - -
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 3,4 1,27 9 - - - - - -
Inspirasjon

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats 4,3 0,71 9 - - - - - -
Studieprogrammet er stimulerande 4,7 0,50 9 - - - - - -
Studieprogrammet er faglig utfordrende 4,7 0,71 9 - - - - - -