Studiebarometeret for fagskolestudenter (fagskoleundersøkelsen) er nå oppdatert med resultater for 2021

Master i diakoni

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4,8 0,44 20 - - - 25 75 -
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 5,0 0,22 20 - - - 5 95 -

Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,3 0,73 20 - 15 40 45 - -
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 3,6 1,10 20 5 5 40 25 25 -
Jeg er motivert for studieinnsats 4,1 0,94 20 - 10 10 45 35 -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 3,8 0,79 20 - 5 20 50 15 10

Tidsbruk

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
0 1-10 11-20 21-30 31-40 Over 40
Betalt arbeid 15,7 14,28 18 17 33 22 6 22 -
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 17,8 16,12 15 - 47 27 13 7 7
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 16,5 9,68 15 - 40 33 27 - -

Praksis

Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden 3,9 0,96 18 - 6 33 28 33 -
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden 4,4 0,70 18 - - 11 39 44 6
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden 3,9 1,08 18 - 11 28 22 39 -
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet 4,7 0,49 18 - - - 33 67 -
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer 4,6 0,61 18 - - 6 28 67 -

Vurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Har bidratt til din faglige utvikling 4,5 0,69 20 - - 10 35 55 -
Har krevd forståelse og resonnement 4,5 0,51 20 - - - 55 45 -
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 3,6 0,82 20 5 - 30 60 5 -
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4,4 0,68 20 - - 10 40 50 -

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,3 0,89 20 5 5 45 30 5 10
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 3,9 0,79 20 - - 35 40 25 -
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,6 0,69 20 - 5 40 50 5 -
Muntlig kommunikasjonsevne 3,7 0,81 20 - 5 30 45 15 5
Evne til refleksjon og kritisk tenking 4,3 0,64 20 - - 10 55 35 -
Samarbeidsevne 4,1 0,55 20 - - 10 70 20 -
Evne til å arbeide selvstendig 4,2 0,70 20 - - 15 50 35 -
Skriftlig kommunikasjonsevne 4,1 0,73 20 - - 20 45 25 10
Evne til å tenke nytt 4,1 0,83 20 - 5 15 50 30 -
Teoretisk kunnskap 4,1 0,55 20 - - 10 70 20 -

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 3,4 0,86 20 - 10 40 30 10 10

Digitale verktøy

I hvilken grad opplever du følgende?

Digitale verktøy - skalainformasjon

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningen 4,0 0,82 20 - 5 15 50 25 5
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen 3,4 0,99 20 5 5 50 25 15 -
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt 3,9 0,97 20 - 15 5 55 25 -
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet 3,4 1,04 20 5 15 30 40 10 -

Indekser i detalj

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander:
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 4,5 0,60 21 - - 5 43 52 -
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende 4,3 0,58 21 - - 5 57 38 -
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte 4,2 0,70 21 - - 14 48 38 -
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 4,2 0,70 20 - - 15 50 35 -
Tilbakemeldinger
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien.
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende:
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 3,9 0,96 21 - 10 24 38 29 -
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 3,8 1,01 21 - 10 24 29 29 10
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 4,0 0,97 21 - 10 19 38 33 -
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,7 0,89 21 - 10 19 43 14 14
Forventninger

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 4,0 0,89 20 - 10 10 55 25 -
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 3,9 0,86 20 - 5 20 40 20 15
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 3,9 0,88 20 - 5 30 40 25 -
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 3,9 0,81 20 - 5 25 50 20 -
Læringsmiljø

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 3,9 0,70 21 - - 29 52 19 -
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 3,8 1,02 21 5 5 19 48 19 5
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 4,2 0,95 21 - 10 5 38 43 5
Organisering

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 3,6 0,87 21 - 14 24 52 10 -
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 4,1 0,57 21 - - 10 67 24 -
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 4,0 0,71 21 - - 24 52 24 -
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 3,9 0,79 21 - - 38 38 24 -
Tilknytning til yrkeslivet
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018.
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende:
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) 3,5 1,02 19 - 21 26 37 16 -
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg 3,6 0,90 19 - 11 37 37 16 -
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet 3,4 1,02 19 5 11 32 42 11 -
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 2,5 1,26 19 26 26 21 21 5 -
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 2,4 1,00 19 16 37 21 16 - 11
Inspirasjon

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats 4,1 0,72 20 - - 20 50 30 -
Studieprogrammet er stimulerande 4,4 0,67 20 - - 10 45 45 -
Studieprogrammet er faglig utfordrende 4,6 0,69 20 - - 10 25 65 -