Studiebarometeret er nå oppdatert med resultater for fagskoler for 2022

Master i diakoni

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4,9 0,36 14 - - - 14 86 -
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 4,8 0,60 14 - - 7 7 79 7

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Bibliotek og bibliotekstjenester 3,9 0,90 15 - 7 20 40 20 13
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-tilgang) 4,0 0,93 15 - 7 20 40 33 -
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 4,2 0,99 14 - 7 14 29 43 7
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen 4,3 0,91 15 - 7 7 33 47 7

Eget engasjement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,6 0,83 15 - - 60 20 20 -
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 3,7 0,82 15 - - 53 27 20 -
Jeg er motivert for studieinnsats 4,4 0,51 15 - - - 60 40 -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 3,9 0,95 15 - 7 20 33 27 13

Tidsbruk

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
0 1-10 11-20 21-30 31-40 Over 40
Betalt arbeid 19,6 13,56 11 9 27 18 18 27 -
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 17,8 10,87 11 - 27 27 45 - -
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 13,7 7,13 10 - 50 40 10 - -

Praksis

Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden 4,3 0,63 13 - - 8 54 38 -
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden 4,9 0,29 13 - - - 8 85 8
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden 4,4 0,77 13 - - 15 31 54 -
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden 4,4 0,96 13 - 8 8 23 62 -
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet 4,5 0,66 13 - - 8 38 54 -
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer 4,7 0,48 13 - - - 31 69 -
Veiledningen underveis i praksisperioden 4,5 0,88 13 - 8 - 31 62 -

Vurderingsformer

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Har bidratt til din faglige utvikling 4,5 0,52 15 - - - 47 53 -
Har krevd forståelse og resonnement 4,7 0,49 15 - - - 33 67 -
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 4,1 0,99 15 - 7 20 27 47 -
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4,5 0,64 15 - - 7 33 60 -

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,6 1,01 15 - 7 47 13 27 7
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 4,2 0,77 15 - - 20 40 40 -
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 4,1 0,83 15 - - 27 33 40 -
Muntlig kommunikasjonsevne 4,2 0,70 14 - - 14 50 36 -
Evne til refleksjon og kritisk tenking 4,5 0,74 15 - - 13 27 60 -
Samarbeidsevne 4,4 0,63 15 - - 7 47 47 -
Evne til å arbeide selvstendig 4,3 0,70 15 - - 13 47 40 -
Skriftlig kommunikasjonsevne 4,6 0,51 15 - - - 40 60 -
Evne til å tenke nytt 4,2 0,68 15 - - 13 53 33 -
Teoretisk kunnskap 4,3 0,70 15 - - 13 47 40 -

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 4,3 1,03 15 7 - - 47 47 -

Digitale verktøy

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i undervisningen 4,4 0,74 14 - - 14 36 50 -
De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen 4,1 0,73 14 - - 21 50 29 -
Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt 4,4 0,50 14 - - - 64 36 -
Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet 4,0 0,96 14 - 14 - 57 29 -

Korona: sosialt og fysisk læringsmiljø

Hvor enig er du i følgende påstander om sosialt og fysisk læringsmiljø under koronapandemien?

Skala: 1-5 (1 = helt uenig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg har hatt et egnet sted til å jobbe med studiene (hjemme, på universitetet/høyskolen, eller annet sted) 4,5 0,88 13 - 8 - 23 69 -
Jeg har blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø 3,1 1,58 13 23 8 8 31 15 15
Jeg har hatt god tilgang til lesesalsplass (e.l.) på universitetet/høyskolen 2,7 1,51 13 15 8 - 23 - 54

Korona: nettundervisning under koronapandemien

Hvor enig er du i de følgende påstandene om nettundervisningen?

Skala: 1-5 (1 = helt uenig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Underviserne er flinke til å engasjere studentene i diskusjoner på nett 4,2 0,80 13 - - 23 38 38 -
De tekniske løsningene for nettundervisningen fungerer godt 4,3 0,48 13 - - - 69 31 -
Underviserne har gode opplegg for nettundervisning 4,3 0,63 13 - - 8 54 38 -
Jeg tror at kvaliteten på utdanningen er like god som den ville vært dersom vi hadde hatt mer fysisk undervisning 3,0 1,35 13 8 46 - 31 15 -

Læringsutbyttebeskrivelser

Hvor enig er du i de følgende påstandene om læringsutbyttebeskrivelser?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = helt enig).

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Det var viktig for valg av studium at læringsutbyttebeskrivelsene er relevante i arbeidslivet 4,5 0,76 8 - - - - - -
Jeg bruker læringsutbyttebeskrivelsene når jeg velger fordypning/emner e.l. 3,5 1,20 13 - 15 15 15 15 38
Læringsutbyttebeskrivelsene er enkle å forstå 3,9 1,07 13 - 8 38 15 38 -
Jeg bruker læringsutbyttebeskrivelsene for emnet når jeg forbereder meg til eksamen 4,0 0,85 13 - - 31 31 31 8
Læringsutbyttebeskrivelsene for de enkelte emnene er klart koblet til læringsutbyttet for hele studiet 4,4 0,90 13 - 8 - 31 54 8
Læringsutbyttebeskrivelsene samsvarer med det jeg har lært i emnene jeg har avsluttet 4,0 0,95 13 - 8 15 38 31 8
Læringsutbyttebeskrivelsene var avgjørende for valg av lærested 3,5 1,22 8 - - - - - -

Indekser i detalj

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander:
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 4,6 0,63 15 - - 7 27 67 -
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende 4,4 0,74 15 - - 13 33 53 -
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte 4,3 0,72 15 - - 13 40 47 -
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 4,5 0,64 15 - - 7 33 60 -
Tilbakemeldinger
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien.
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende:
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 4,3 0,72 15 - - 13 40 47 -
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 4,1 0,74 15 - - 20 47 33 -
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 4,4 0,91 15 - 7 7 27 60 -
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,9 0,76 15 - - 27 40 20 13
Forventninger

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter 4,4 0,63 14 - - 7 50 43 -
De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som student 4,1 0,76 14 - - 21 43 29 7
De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter 3,8 0,80 14 - - 43 36 21 -
Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg som student 4,2 0,70 14 - - 14 50 36 -
Læringsmiljø

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,4 0,51 15 - - - 60 40 -
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,2 0,90 15 - 7 7 40 33 13
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 4,5 0,64 15 - - 7 33 60 -
Organisering

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 4,3 0,72 15 - - 13 40 47 -
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 4,4 0,63 15 - - 7 47 47 -
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 4,3 0,70 15 - - 13 47 40 -
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 4,3 0,82 15 - - 20 27 53 -
Tilknytning til yrkeslivet
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018.
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende:
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) 4,4 1,19 13 8 - 8 15 69 -
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg 4,4 0,51 13 - - - 54 38 8
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet 4,5 0,66 13 - - 8 38 54 -
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 3,3 0,47 13 - - 62 23 - 15
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 3,1 1,60 13 23 - 15 23 15 23
Inspirasjon

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
Studieprogrammet bidrar til din motivasjon for studieinnsats 4,5 0,74 15 - - 13 27 60 -
Studieprogrammet er stimulerande 4,5 0,64 15 - - 7 33 60 -
Studieprogrammet er faglig utfordrende 4,6 0,63 15 - - 7 27 67 -