Studiebarometeret er nå oppdatert med resultat for universiteter og høyskoler for 2022

Master i diakoni

Overordnet tilfredshet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene?

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 4,8 0,43 14 - - - 21 79 -

Tidsbruk

Omtrent hvor mange timer per uke (i gjennomsnitt hittil på dette studiet) brukes på:

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
0 1-10 11-20 21-30 31-40 Over 40
Betalt arbeid 20,2 12,80 11 - 36 27 9 27 -
Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og annet gruppearbeid, etc.) 16,3 8,85 12 - 33 33 33 - -
Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant) 14,8 11,91 11 - 55 18 18 9 -

Praksis

Hvor tilfreds er du med:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds, 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden 3,8 0,72 12 - - 33 50 17 -
Hvordan studieprogrammet legger opp til refleksjon om erfaringer fra praksisperioden 4,8 0,42 12 - - - 17 67 17
Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden 4,3 0,62 12 - - 8 58 33 -
Læringsutbyttet du fikk fra praksisperioden 4,2 0,83 12 - - 25 33 42 -
Hvordan praksisperioden passet inn i studieløpet 3,8 0,94 12 - 8 25 42 25 -
Arbeidsoppgavenes relevans for det du studerer 4,4 0,67 12 - - 8 42 50 -
Veiledningen underveis i praksisperioden 4,6 0,69 12 - - 8 25 58 8

Eget læringsutbytte

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 3,1 0,60 14 - 7 43 14 - 36
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter 4,2 0,58 14 - - 7 64 29 -
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 3,9 0,80 14 - - 36 36 21 7
Muntlig kommunikasjonsevne 4,3 0,75 14 - - 14 36 43 7
Evne til refleksjon og kritisk tenking 4,7 0,61 14 - - 7 14 79 -
Samarbeidsevne 4,6 0,63 14 - - 7 21 71 -
Evne til å arbeide selvstendig 4,5 0,52 14 - - - 50 50 -
Skriftlig kommunikasjonsevne 4,5 0,76 14 - - 14 21 64 -
Evne til å tenke nytt 4,2 0,58 14 - - 7 64 29 -
Teoretisk kunnskap 4,3 0,73 14 - - 14 43 43 -

Medvirkning

I hvilken grad opplever du følgende?

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad.)

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet 3,6 0,85 14 - 7 43 36 14 -

Indekser i detalj

Gjennomsnitt Standardavvik Totalt antall svar Svarfordeling i prosent
1 2 3 4 5 Vet ikke
Undervisning

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). Hvor enig er du i følgende påstander:
Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt 4,4 0,51 14 - - - 57 43 -
De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende 4,5 0,65 14 - - 7 36 57 -
De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig måte 4,4 0,74 14 - - 14 36 50 -
Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum godt 4,2 0,70 14 - - 14 50 36 -
Tilbakemeldinger
NB! Spørsmålet om medstudenters tilbakemeldinger inngår ikke i beregningen av indeksverdien.
Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med følgende:
Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt 4,2 0,70 14 - - 14 50 36 -
Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte 4,3 0,49 14 - - - 57 29 14
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 4,4 0,65 14 - - 7 43 50 -
Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt 3,6 1,12 14 7 - 21 36 14 21
Vurderingsformer

Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
Har bidratt til din faglige utvikling 4,6 0,50 14 - - - 36 64 -
Har krevd forståelse og resonnement 4,7 0,47 14 - - - 29 71 -
Har hatt tydelige kriterier for vurdering 4,1 0,79 14 - - 21 36 29 14
Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 4,6 0,65 14 - - 7 21 64 7
Læringsmiljø

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,5 0,52 14 - - - 50 43 7
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 4,4 0,76 14 - - 14 29 57 -
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet 4,6 0,51 14 - - - 36 57 7
Organisering

Skala: 1-5 (1 = Ikke tilfreds - 5 = Svært tilfreds). Hvor tilfreds er du med:
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.) 3,8 0,80 14 - - 43 36 21 -
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet 3,9 0,86 14 - 7 14 50 21 7
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på 4,0 0,55 14 - - 14 71 14 -
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på 4,1 0,47 14 - - 7 79 14 -
Tilknytning til yrkeslivet
Spørsmålene var nye i 2019. Derfor vises ikke tidsserier, eller tall for for studier der vi har slått sammen svar fra 2019 med svar fra 2018.
Skala: 1-5 (1 = I liten grad - 5 = I stor grad). I hvilken grad opplever du følgende:
Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere) 4,2 1,11 12 - 8 25 8 58 -
Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg 4,8 0,45 12 - - - 25 75 -
Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i arbeidslivet 4,7 0,65 12 - - 8 17 75 -
Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere 3,1 1,22 12 8 17 42 8 17 8
Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet 3,6 1,07 12 - 17 17 33 17 17
Eget engasjement

Skala: 1-5 (1 = Ikke enig - 5 = Helt enig). I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
Jeg møter godt forberedt til undervisningen 3,6 0,63 14 - - 43 50 7 -
Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy 3,8 0,58 14 - - 29 64 7 -
Jeg er motivert for studieinnsats 4,4 0,63 14 - - 7 50 43 -
Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 4,4 0,76 14 - - 14 29 57 -