Studiebarometeret for higher education students is now updated with results from 2023

Download data

Her kan du få tilgang til data frå dei to spørjeundersøkingane.

Data frå dei to undersøkingane, som dei vert presentert i portalen, kan ikkje koblast saman på grunn av dei ulike målenivåa. Undervisardata kan ikkje brytast ned på programnivå pga. få respondentar på kvart program og fordi det i mange tilfelle ikkje er eintydig ved kva for eit program ein tilsett er knytt til.

Datasett for Studentundersøkinga

Dataa finst for kvart enkelt studieprogram. Datasetta inneheld:

  • Dei same dataa som vert vist i nettportalen; primært gjennomsnittstal for kvart studieprogram
  • Primært data frå siste år
  • Svarskalaen går, med få unntak, frå 1–5, med 5 som beste score

For nokre program med få svarande siste år, visast tal slått saman med året før. Meir informasjon om dette lenger ned på sida. Klikk lenkja under for å lasta ned:

Programdata Studiebarometeret 2021

Dataa har studieprogram som observasjonseining. Berre siste års data er tilgjengeleg. Studieprogram med få svarande siste år har vorte slått saman med data for året før, dette indikerast med verdien "1" i variabelen "aggregerte_data". Verdien "1" i variabelen terskel indikerer at det er mange nok svarande for eit program (etter eventuell samanslåing over 2 år) til at vi viser data i portalen og dermed i reknearket.

Meir informasjon om datasettet: Kodebok for Studiebarometeret 2021

 

Datasett for Underviserundersøkinga

Underviserundersøkelsen 2017

 

Viktig og nyttig informasjon

Bruk av Excel

Dataformat for eksport er det opne formatet "csv", som t.d. Excel tolkar. For tilpassing av kolonnebreidder kan følgjande gjerast: trykk CTRL + A to gonger, dobbeltklikk mellom t.d. kolonne A og B. Då vert breidda tilpassa på alle cellene..

Publishing data

Users are obliged to refer to producer and distributor of the data by writing the following in forewords or footnotes in eventual publications:
“(Some of) the data applied in the analysis in this publication are based on "NOKUT National Student Survey 2021, Subject Groups". The survey was financed by KD. The data are provided by NOKUT, and prepared and made available by the NSD – Norwegian Centre for Research Data. Neither NOKUT, KD nor NSD are responsible for the analyses/interpretation of the data presented here.”

Vi gjer oppmerksam på at det er systematiske skilnader mellom studieprogram i ulike fagområde, ei samanlikning bør difor helst verta gjort av like, eller relativt like, studieprogram.

Jo færre svarande eit studieprogram har, jo mindre robust er dataa.

Vidare vil vi understreka at opplevinga til studentane av utdanningskvalitet er éi kjelde til informasjon og bør difor ikkje sjåast på som den fulle sanninga. Andre perspektiv, til dømes synspunkta til lærarane og registerdata seier òg noko om utdanningskvalitet.